Ta strona używa ciasteczek (cookies). Są one niezbędne do jej prawidłowego działania. Dowiedz się więcej Rozumiem

Regulamin

1. Definicje

IMAS Agri – zwany dalej Panelem (badawczym lub internetowo-telefonicznym) – jest to internetowo-telefoniczne forum badawcze, umożliwiające wyrażanie opinii i postaw wobec różnych spraw, należące do firmy IMAS International Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy al. Armii Krajowej 61.

Uczestnictwo – oznacza zbieranie punktów za udział w badaniach marketingowych i sondażach opinii publicznej, prowadzonych głównie w postaci ankiet internetowych oraz ankiet telefonicznych. Oznacza też zbieranie punktów
za rekrutację innych osób do Panelu, prawo do wynagrodzenia za udział w badaniach oraz dostęp do wybranych wyników badań.

Uczestnik – zarejestrowana w IMAS Agri osoba, która zapoznała się z Regulaminem i zaakceptowała go, przestrzega zasad zawartych w Regulaminie, a także wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnik nieaktywny – Uczestnik, który nie wykonał żadnej ankiety w ciągu ostatnich 12 miesięcy (całej lub części).

Bon pieniężny – Kupon Podarunkowy Sodexo, który można realizować w kilkudziesięciu tysiącach punktów sprzedaży
na terenie całej Polski. Szczegółowych informacji o korzystaniu z bonów należy szukać pod adresem www.sodexo.pl.

Ankieta internetowa – jest instrumentem badawczym służącym do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) za pomocą kwestionariuszy przekazywanych respondentom przez internet.

Ankieta telefoniczna – jest instrumentem badawczym służącym do zbierania informacji (opinii, poglądów, ocen i postaw) przez ankietera w trakcie rozmowy z respondentem przez telefon.

Wpłata na cel charytatywny – jest to wymiana zgromadzonych punktów na wpłatę na konto wybranej przez Uczestnika Panelu fundacji charytatywnej lub organizacji pożytku publicznego.

Przelew – jest to wymiana zgromadzonych punktów w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez Uczestnika.

 

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Panelu, zobowiązujące Uczestników do ich przestrzegania.
W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu do wymogów zmieniającego się prawa, Uczestnik zostanie powiadomiony
o tym drogą e-mailową lub telefoniczą. Dalsze uczestnictwo w Panelu oznaczać będzie akceptację zmienionego Regulaminu.

2.2. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie między IMAS International Sp. z o.o. a Uczestnikiem umowy, stanowiącej podstawę do wypłaty wynagrodzenia za Uczestnictwo w Panelu.

2.3. Komunikacja z Uczestnikiem odbywa się głównie drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty e-mail
i formularzy internetowych oraz drogą telefoniczą. Informacje przesłane tymi drogami są wiążące dla obu stron.

2.4. Panel działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR publikowanymi na www.esomar.org oraz Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) opisanym na stronie www.pkjpa.pl.

2.5. Panel gwarantuje zachowanie odpowiednich środków ostrożności w celu ochrony uzyskanych danych osobowych Uczestników, ich opinii i postaw wobec różnych spraw. Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo dostępu
do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Wszelkie powierzone Uczestnikowi poufne informacje są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Zasady, którymi kieruje się Panel w ramach ochrony danych osobowych i prywatności Uczestnika zawarte są w „Polityce Prywatności” Panelu, którą można znaleźć pod adresem www.imasagri.pl/polityka-prywatnosci/

 

3. Uczestnictwo w panelu

3.1. Przystąpienie do Panelu jest całkowicie dobrowolne.

3.2. Do Panelu może przystąpić każda osoba posiadająca w dniu rejestracji ukończone 18 lat, która faktycznie zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest związana z branżą rolniczą.

3.2.1. Jeśli cel badań wymaga, aby uczestnikiem miały być wyłącznie osoby z obywatelstwem polskim, w zaproszeniu
do udziału będzie określone to ograniczenie.

3.3. Techniczne warunki Uczestnictwa

Warunkiem Uczestnictwa w ankietach telefonicznych jest posiadanie telefonu komórkowego/stacjonarnego
lub dostępność pod telefonem komórkowym/stacjonarnym. Warunkiem Uczestnictwa w ankietach internetowych jest połączenie z siecią Internet, aktualna przeglądarka internetowa (na przykład: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari), w przypadku niektórych projektów konieczne może być włączenie w przeglądarce obsługi Java Script, Java
oraz cookies.

3.4. Rejestracja

Każdy Uczestnik może zarejestrować się tylko raz poprzez wybór jednej z opcji: rejestrację internetową lub wyrażenie chęci zapisania się do Panelu w rozmowie z ankieterem. Uczestnikowi zostanie przydzielona nazwa i hasło, które będzie mógł zmienić. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za osobiste korzystanie ze swojej nazwy Uczestnika i hasła,
oraz za działanie osób  trzecich, którym udostępnił swoją nazwę i hasło.

3.5. Status uczestnictwa

Po zarejestrowaniu się Uczestnik uzyskuje aktywny status. Oznacza to, że Uczestnik może wziąć udział w badaniach,
o ile zostanie wybrany drogą losowania przez program komputerowy.

3.6. Rejestrowanie wielu kont

Uczestnik może być zarejestrowany w Panelu tylko pod jednym loginem. Rejestrowanie się pod większą liczbą loginów stanowi naruszenie Regulaminu.

 

4. Udział w badaniach

4.1. Zaproszenia do udziału w badaniach

4.1.1. Wylosowany w trybie określonym w ust. 3.5 Uczestnik ankiety telefonicznej zostanie zaproszony telefonicznie
do wzięcia udziału w ankiecie telefonicznej w dogodnym dla siebie terminie w ramach czasu przeznaczonego na realizację danego badania.

4.1.2. Wylosowany w trybie określonym w ust. 3.5 Uczestnik ankiety internetowej otrzymuje do każdego badania specjalne zaproszenie, określające:

a) czas trwania ankiety,

b) maksymalną liczbę punktów za jej wypełnienie,

c) termin zakończenia badania,

d) informacje o przyznaniu punktów mimo, iż Uczestnik nie należy do właściwej grupy docelowej badania,

e) oraz informacje o dodatkowej gratyfikacji.

4.1.3. Uczestnik może zdecydować, czy chce wziąć udział w badaniu, do którego został zaproszony.

4.1.4. Panel nie gwarantuje Uczestnikowi otrzymania żadnej minimalnej liczby zaproszeń do udziału w badaniach.

4.2. Udział w ankiecie

4.2.1. Udział w ankiecie telefonicznej możliwy jest poprzez rozmowę telefoniczną z ankieterem oraz spełnienie wstępnych warunków kwalifikujących dla danego badania.

4.2.2. Rozpoczęcie wypełniania ankiety internetowej możliwe jest poprzez kliknięcie na link dołączony do zaproszenia
lub poprzez zalogowanie się w internetowym koncie Uczestnika i stamtąd uruchomienie ankiety.

4.2.3. Warunkiem przyjęcia ankiety internetowej przez Panel jest zakończenie jej w terminie określonym w zaproszeniu.

4.3. Dostęp do wybranych wyników badań

Uczestnik ma prawo wglądu do wyników wybranych badań. Informacje o tej możliwości w przypadku ankiety telefonicznej będą podawane przez ankietera lub na życzenie uczestnika. W przypadku ankiety internetowej informacje
o tej możliwości będą umieszczane w zaproszeniu do wzięcia udziału w badaniu.

4.4. Zachowania zabronione podczas wypełniania ankiet internetowych.

4.4.1. Zabronione jest używanie programów do automatycznego wypełniania ankiet.

4.4.2. Wpisywanie przypadkowych znaków lub słów niezwiązanych z tematem pytania traktowane będzie jako udzielanie odpowiedzi nierzetelnych.

4.4.3. Zbyt szybkie wypełnianie ankiet, potwierdzone metodami porównania czasów odpowiedzi wszystkich uczestników badania, traktowane będzie jako udzielanie odpowiedzi nieużytecznych.

 4.5. Zachowania zabronione podczas udziału w ankietach telefonicznych oraz internetowych.

          4.5.1. Odpowiedzi które podczas procedur kontrolnych prowadzonych przez Panel okażą się nielogiczne, niespójne bądź istotnie różne od zaznaczonych bądź wpisanych w innych pytaniach lub ankietach, będą traktowane jako odpowiedzi niezgodne z prawdą.

5. Zasady wynagradzania

5.1. Punkty

5.1.1. Za uczestnictwo w badaniu Uczestnik otrzymuje punkty, jeśli:

a) zostało to określone w zaproszeniu do udziału w badaniu lub przez ankietera,

b) zrealizuje ankietę w całości i w terminie,

c) zrealizuje ankietę rzetelnie i zgodnie z prawdą,

d) należy do właściwej grupy docelowej badania, o ile badanie przewiduje taką grupę.

5.1.2. Uzyskiwane przez Uczestnika punkty są przeliczone wg przelicznika 10 pkt. = 1 zł.

5.2. Forma wynagrodzenia

5.2.1. Wynagrodzenie może być realizowane w formie:

a) bonu pieniężnego,

b) wpłaty na cel charytatywny,

c) przelewu pieniężnego na wskazane przez Uczestnika konto.

O formie decyduje Uczestnik składając dyspozycję elektroniczną za pośrednictwem swojego konta lub informuje o tym ankietera w rozmowie telefonicznej.

5.2.2. Wynagrodzenie może mieć  inne formy, także formę nagrody rzeczowej. Zasady przyznawania innych form wynagrodzenia zostaną szczegółowo ustalone w zaproszeniu lub wymienione przez ankietera na życzenie Uczestnika.

5.3. Zasady realizowania wynagrodzenia.

5.3.1. Bony realizowane są po zebraniu przez Uczestnika 500 pkt, natomiast przelewy pieniężne po zebraniu 300 pkt.

5.3.2. Wpłata na cel charytatywny dokonywana jest po uzyskaniu 200 pkt.

5.3.3. Zgłaszając żądanie wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na konto, Uczestnik wystawia rachunek do umowy Uczestnictwa w Panelu. Do kwoty wypłaty doliczany zostaje podatek, którego koszt pokrywa w całości właściciel Panelu. Właściciel panelu odprowadza 18% zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Uczestnik Panelu nie wykazuje tych przychodów w zeznaniu rocznym, a Właściciel panelu nie wystawia Uczestnikowi (podatnikowi) żadnej informacji podatkowej z tego tytułu.

5.3.4. Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty nie może przekraczać 150zł netto.

5.4. Terminy.

5.4.1. Realizacja wynagrodzenia dokonywana jest po spełnieniu przez Uczestnika warunku, o którym mowa w ust. 5.2.1.

5.4.2. Realizacja bonu pieniężnego lub wpłaty na cel charytatywny dokonywana jest na początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono dyspozycję wymiany punktów.

5.4.3. Przelew pieniężny dokonywany jest podczas najbliższej sesji płatniczej. W każdym miesiącu przewidziane są dwie sesje płatnicze – w połowie oraz pod koniec miesiąca.

 

6. Akcja „Zaproś znajomych”

6.1. Akcja „Zaproś znajomych” z dniem 15 stycznia 2018 roku jest zawieszona do odwołania.

6.2. Punkty zdobyte w ramach akcji „Zaproś znajomych” przed dniem 15 stycznia 2018 roku pozostają do dyspozycji Uczestników i są wypłacane zgodnie z zasadami opisanymi w paragrafie 5.

 

7. Poziomy aktywności w panelu

7.1. W roku kalendarzowym każde rozpoczęcie przez Uczestnika wypełniania ankiety lub udział w ankiecie telefonicznej określone w ust. 4.2.1. jest zliczane. Po czterech kolejnych rozpoczęciach/udziałach przyznawany jest wyższy poziom aktywności w panelu.

7.2. Każde osiągnięcie wyższego poziomu aktywności premiowane jest 2 punktami.

7.3. Wraz z nowym rokiem kalendarzowym poziomy aktywności są zerowane, a zliczanie zaczyna się od nowa.

 

8. Poufność

8.1. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy i nieujawniania informacji uzyskanych w związku
z jakąkolwiek ankietą, projektem, kwestionariuszem lub inną formą badania rynku mającą związek z Panelem.

8.2. Uczestnik powiadomi administratora Panelu o każdym przypadku nieautoryzowanego dostępu lub ujawnienia informacji.

8.3. Niespełnienie któregokolwiek warunków wskazanych w punkcie 8.1 oraz 8.2 daje podstawę do usunięcia z Panelu.

 

9. Konsekwencje naruszenia zasad Regulaminu

9.1. Panel zastrzega sobie prawo do:

a) usunięcia konta Uczestnika,

b) niewypłacenia wynagrodzenia uzyskanego podczas uczestnictwa w badaniach,

c) nienaliczenia punktów.

9.2. Jeśli udzielone przez Uczestnika odpowiedzi w formularzach lub ankietach będą nieprawdziwe, bezsensowne
lub nieużyteczne, może on stracić prawo do otrzymania punktów za udział w badaniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trzech różnych badaniach, Uczestnik zostanie usunięty z Panelu.

 

10. Zakończenie Uczestnictwa

10.1. Każdy Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z Uczestnictwa.

10.2. Panel może usunąć Uczestnika nieaktywnego. W takim przypadku Uczestnik nieaktywny jest zawiadamiany
o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej podczas ankiety telefonicznej, a jego dane osobowe zostaną usunięte po 30 dniach od przekazania zawiadomienia, o ile Uczestnik nie skontaktuje się z Panelem
w celu potwierdzenia chęci dalszego uczestnictwa. Zawiadomienie uznaje się za skuteczne także w przypadku niedostarczenia wiadomości z powodu zmiany adresu elektronicznego Uczestnika lub numeru telefonu, pod którym dostępny jest Uczestnik ,a o którym Panel nie został poinformowany.

10.3. Osoba, która przestaje być Uczestnikiem Panelu na zasadzie zawartej w ust. 9.2, 10.1 lub 10.2. tego Regulaminu może przed usunięciem konta wypłacić zdobyte punkty logując się do swojego konta w Panelu lub informując o tym ankietera w rozmowie telefonicznej. Po usunięciu konta niewykorzystane punkty podlegają umorzeniu.

10.4. Minimalna wypłata wynagrodzenia Uczestników rezygnujących lub usuniętych z Panelu na zasadzie zawartej
w ust. 7.2, 10.1 lub 10.2 tego Regulaminu ustalona jest na poziomie 300 pkt. W przypadku posiadania mniejszej liczby punktów, środki te podlegają umorzeniu.

11. Postępowanie reklamacyjne

11.1. Uczestnik może zgłosić reklamację dotyczącą Uczestnictwa w Panelu w drodze korespondencji elektronicznej
na adres: pomoc(at)imasagri.pl (zamiast at należy wstawić @).

11.2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później jednak, niż w terminie jednego miesiąca od wystąpienia tego zdarzenia.

11.3. Reklamacja powinna zwięźle opisywać stan sprawy oraz dane teleadresowe Uczestnika, precyzować ewentualne żądanie oraz obejmować dokumenty lub dane konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.

11.4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Uczestnika. Jeżeli wyjaśnienie sprawy w tym terminie nie będzie możliwe Organizator poinformuje o tym składającego reklamację wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

 

12. Ochrona praw autorskich

Każdy Uczestnik zobowiązany jest do niewykorzystywania treści przekazywanych przez Organizatora w ramach projektów badawczych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności zawartymi w ustawie z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)
oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410).
W szczególności zabroniona jest sprzedaż, zamiana, modyfikacja, reprodukcja, rozpowszechnianie lub publikowanie przekazanych Uczestnikowi treści.

 

13. Ochrona danych osobowych Uczestników

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest IMAS International Sp. z o.o. Instytut Badania Rynku i Opinii Społecznej, al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław.
2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych, kontakt z Administratorem jest możliwy osobiście, pod wskazanym w pkt. 1 adresem siedziby albo za pośrednictwem poczty e-mail: daneosobowe@imas.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapraszania do badań oraz realizowania wynagrodzeń z tytułu uczestnictwa w badaniach, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody lub do czasu ich usunięcia przez Administratora z powodów uwzględnionych w Regulaminie. Ponadto, dane osobowe przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego.
5. Uczestnik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być ponadto wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Dane Uczestników nie będą przekazane innym odbiorcom, w tym odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w panelu.

 

14. Postanowienia końcowe

14.1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.imasagri.pl.

14.2. Panel zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian i modyfikacji w niniejszym dokumencie,
o czym będzie informował Uczestników drogą e-mailową. Dalsze Uczestnictwo w Panelu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z ich akceptacją.

14.3. Regulamin obowiązuje od 15 stycznia 2018 roku.